Tài liệu mới

English Morphology

Tô, Minh Thanh

 

Toàn cầu hóa và sự tồn vong của nhà nước

Nguyễn, Vân Nam

Trình bày, phân tích những tác động cơ bản nhất của Toàn cầu hóa đến chính sách ngoại giao, kinh tế, xã hội, giáo dục, hội nhập quốc tế của nhà nước, không phân biệt đó là nước phát triển hay đang phát triển. Nhiệm vụ chính của cuốn sách là đề nghị các giải pháp cụ thể giúp Nhà nước của các nước công nghiệp phát triển thích nghi nhanh chóng với quá trình Toàn cầu hóa. Độc giả còn có thể tìm hiểu thêm trong cuốn sách này quan niệm tương đối thống nhất hiện nay về kinh tế tri thức, cũng như một số sách nhìn khác nhau về Toàn cầu hóa dưới góc độ kinh tế, xã hội, luật pháp quốc gia - công pháp quốc tế, hội nhập quốc tế hướng đến xã hội Toàn cầu