Tài liệu mới

Bắc sứ thông lục

Lê, Quý Đôn

Ghi chép về chuyến đi sứ nhà Thanh của Lê Quý Đôn vào năm 1760, các hoạt động của sứ đoàn, các văn kiện nhà nước, thơ văn xướng họa của các sứ thần

 

Thể loại từ Việt Nam thời trung đại: Văn bản - Tác giả - Tác phẩm

Phạm, Văn Ánh

Giới thiệu một số nét cơ bản về thể loại văn học "từ" (khúc tử từ) tại Đông Á. Sưu tầm các nguồn tư liệu về thể loại từ Việt Nam thời trung đại, Dịch, chú thích, giới thiệu 171 tác phẩm từ và 1 bài tựa của 34 tác giả từ Việt Nam thời trung đại

 

Vật chất và kí ức

Bergson, Henri

Nghiên cứu mối tương quan giữa vật chất và tinh thần theo một ví dụ cụ thể là ký ức trên quan điểm nhị nguyên luận, coi tinh thần là có thực mà vật chất cũng là có thực. Phân tích vai trò của thân xác - cầu nối giữa tinh thần và vật chất

 

Ý thức luận = Essai sur les données immédiates de la conscience

Bergson, Henri

Phân tích một số vấn đề của ý thức bao gồm: tính cường độ của các trạng thái ý thức, tính cách đa tạp của các trạng thái tâm thức, ý niệm về dòng tồn tục, ý chí tự do

 

Luật hình triều Lê

Lương, Văn Tuấn

Trình bày các giá trị nhân văn, tiến bộ của Luật hình triều Lê và những quan điểm, phương hướng, giải pháp kế thừa các giá trị nhân văn, tiến bộ đó vào việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay

 

Tranh chấp về lãi suất trong hợp đồng tín dụng - Thực trạng và định hướng hoàn thiện

Nguyễn Văn Đức

Chương 1: Lý luận chung về tranh chấp lãi suất trong hợp đồng tín dụng. Chương 2: Thực trạng về tranh chấp lãi suất trong hợp đồng tín dụng và định hướng hoàn thiện