Tài liệu mới

Các tiểu quốc thuộc vương quốc Phù Nam ở Nam Bộ

Đặng, Văn Thắng

Cuốn sách góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lịch sử có liên quan đến nhà nước Phù Nam - một nhà nước cổ đại ở khu vực Đông Nam Á, ngoài ra còn trình bày những nét văn hóa của cư dân vùng đất Nam Bộ, trước khi các dòng lưu dân di cư đến

 

Khảo cổ học Óc Eo và Phù Nam

Đặng, Văn Thắng

Trình bày vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên của Nam Bộ và quá trình phát hiện, nghiên cứu khảo cổ học Óc Eo và vương quốc Phù Nam. Nghiên cứu cội nguồn, không gian, thời gian, các loại hình di tích và di vật, đời sống kinh tế, văn hoá - xã hội và đô thị Óc Eo; sự hình thành, phát triển và sụp đổ của nước Phù Nam từ thế kỷ thứ I đến thế kỷ thứ VII

 

Các trung tâm tôn giáo thuộc văn hoá Óc Eo ở Nam Bộ

Đặng, Văn Thắng

Giới thiệu tổng quan về Nam Bộ. Trình bày về các trung tâm tôn giáo ở văn hoá Óc Eo gồm: Trung tâm tôn giáo Óc Eo - Ba Thê, Đá Nổi, Gò Tháp, Bình Tả và Gò Thành. Phân tích đặc điểm, mối quan hệ và vai trò của các trung tâm tôn giáo

 

Agile engagement

Jaramillo, Santiago