Tài liệu mới

The Innovator's Dilemma

Christensen, Clayton M

 

Managing Oneself

Drucker, Peter F

 

Cẩm nang nghiên cứu khoa học từ ý tưởng đến công bố

Nguyễn, Văn Tuấn

Giải đáp những câu hỏi cơ bản trong quy trình nghiên cứu khoa học như: Tại sao nghiên cứu khoa học, thế nào là nghiên cứu khoa học, ý tưởng nghiên cứu đến từ đâu, cách tiếp cận câu hỏi nghiên cứu