Tài liệu mới

Đặc điểm truyện dài của Nguyễn Thị Thụy Vũ

Ngô, Tùng Thị Thanh Hóa

Nghiên cứu truyện dài của Nguyễn Thị Thụy Vũ ở phương diện nội dung và nghệ thuật. Từ đó tìm ra màu sắc riêng biệt và những đóng góp nghệ thuật của tác giả cho văn học miền Nam Việt Nam

 

Vận dụng quan điểm thích nghi trí tuệ trong việc dạy và học chủ đề tam giác đồng dạng

Nguyễn, Sơn Tùng

Nghiên cứu một số khái niệm cơ bản của quan điểm thích nghi trí tuệ, phân tích cơ sở thực tiễn và đề xuất các giải pháp vận dụng quan điểm thích nghi trí tuệ trong dạy và học chủ đề tam giác đồng dạng của hình học 8

 

Quản lí hoạt động học tập của học sinh trường Trung học cơ sở huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh theo hướng tiếp cận phát triển năng lực

Phạm, Thị Thu Hường

Nghiên cứu cơ sỏ lí luận về quản lí hoạt động học tập của học sinh các trường Trung học cơ sở. Khảo sát, đánh giá thực trạng quản lí hoạt động học tập của học sinh các trường Trung học cơ sở của huyện Củ Chi và đề ra các biện pháp quản lí hoạt động học tập của học sinh các trường Trung học cơ sở cảu huyện Củ Chi thành phố Hồ Chí minh theo hướng tiếp cận năng lực

 

Quản lí hoạt động tự đánh giá cấp cơ sở tại trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh

Trần, Vĩnh Nguyên

Nghiên cứu lí luận về quản lí hoạt động tự đánh giá cấp cơ sở giáo dục đại học, khảo sát thực trạng và đề xuất các biện pháp về quản lí hoạt động tự đánh giá cấp cơ sở tại trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh