DSpace
 

Trung tâm học liệu Trường Đại học Sài Gòn >
Đề tài Nghiên cứu khoa học >
ĐTNCKH SINH VIÊN >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.sgu.edu.vn:84/dspace/handle/TTHLDHSG/3175

Nhan đề: Phân tích mật độ mệnh đề để thấy tính lô gíc của bộ sách tiếng anh trung học cơ sở : Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên : Mã số : SV2016 - 18
Tác giả: Trương, Văn Ánh (hướng dẫn)
Trương, Ngọc Tường Linh
Từ khoá: Anh ngữ
Mệnh đề
Issue Date: 2017
Mô tả: 79, [4] tr.
URI: http://lib.sgu.edu.vn:84/dspace/handle/TTHLDHSG/3175
Appears in Collections:ĐTNCKH SINH VIÊN

Files in This Item:

File Description SizeFormat
BIABAOCAOTONGKET.sauduyet.2a.pdf177,34 kBAdobe PDFbook.png
Đăng nhập để xem toàn văn
BIAPHU.sauduyet.2b.pdf250,04 kBAdobe PDFbook.png
Đăng nhập để xem toàn văn
Bao cao tong ket.pdf632,92 kBAdobe PDFbook.png
Đăng nhập để xem toàn văn
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 Trung tâm học liệu Trường Đại học Sài Gòn
Địa chỉ: 273 An Dương Vương - Phường 3 - Quận 5 - Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-8) 38.354004 Fax: (84-8) 38.305568 - Email: info@lib.sgu.edu.vn, tt_hoclieu@sgu.edu.vn - Feedback