Dữ liệu biên mục
Lương, Ninh
Lịch sử Đông Nam Á / Lương Ninh chủ biên ; Đỗ Thanh Bình, Trần Thị Vinh. - Hà Nội : Giáo dục, 2005
        695 tr. ; 24 cm
        tr. 684-691
        1. Đông Nam Á -- Lịch sử. I. Đỗ, Thanh Bình. II. Trần, Thị Vinh. III. Nhan đề

Chỉ số phân loại DDC : 959
Số định danh : 959 L964 N71

Dữ liệu xếp giá   Chi tiết
ĐHSG: TKV     Sơ đồ
TKV07017257-66
  • Số bản: 10
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
  • Thông tin cho mượn: Chi tiết
>> Ấn phẩm không phục vụ <<
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn