Dữ liệu biên mục
Ethel, Tiersky
The U.S.A: Customs and Institutions. - New York : Pearson Education Limited, 2017
        92 p.: ill., 18cm
        Tài liệu lưu hành nội bộ
        ĐTTS ghi: Vietnam national university. University of social sciences and humanities
        Ngành Ngôn ngữ Anh
        Ngành Sư phạm Tiếng Anh
        1. English -- Customs and Institutions .

Chỉ số phân loại DDC : 425.5
Số định danh : 425.5 E56

Dữ liệu xếp giá   Chi tiết
ĐHSG: NN     Sơ đồ
NN19000003
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
  • Thông tin cho mượn: Chi tiết
>> Ấn phẩm không phục vụ <<
Các mục từ truy cập