Dữ liệu biên mục
English Syntax. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sài Gòn, [???]
        89 p.: ill., 18cm
        Tài liệu lưu hành nội bộ
        Ngành Ngôn ngữ Anh
        Ngành Sư phạm Tiếng Anh
        1. Anh ngữ -- Ngữ pháp .

Chỉ số phân loại DDC : 425.5
Số định danh : 425.5 E58

Dữ liệu xếp giá   Chi tiết
ĐHSG: NN     Sơ đồ
NN19000001
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
  • Thông tin cho mượn: Chi tiết
>> Ấn phẩm không phục vụ <<
Các mục từ truy cập