Dữ liệu biên mục

Trịnh, Văn Thảo
Ba thế hệ trí thức người Việt (1862-1954) : Nghiên cứu lịch sử xã hội / Trịnh Văn Thảo. - Hà Nội : Thế giới, 2013
        457 tr. ; 24 cm
        Ngành Sư phạm Sử
        1. Nhân vật -- Việt Nam . 2. Trí thức -- Việt Nam -- 1862-1954. 3. Việt Nam -- Lịch sử. 4. Khủng hoảng tài chính. I. Nhan đề

Chỉ số phân loại DDC : 959.703
Số định danh : 959.703

Dữ liệu xếp giá   Chi tiết
ĐHSG: KHXH     Sơ đồ
KHXH19000068
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
  • Thông tin cho mượn: Chi tiết
>> Ấn phẩm không phục vụ <<
Các mục từ truy cập