Dữ liệu biên mục

Đường tới thịnh vượng toàn cầu = The road to global prosperity / Michael Mandelbaum ; Nguyễn Hằng dịch. - Huế : Thuận Hóa, 2016
        260 tr. ; 23cm
        Nguyên bản : The road to global prosperity
        Ngành Sư phạm Sử
        1. Chủ nghĩa tư bản. 2. Quan hệ kinh tế quốc tế. 3. Thương mại quốc tế. 4. Khủng hoảng tài chính. I. Nhan đề

Chỉ số phân loại DDC : 337
Số định danh : 337 M23

Dữ liệu xếp giá   Chi tiết
ĐHSG: KHXH     Sơ đồ
KHXH19000067
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
  • Thông tin cho mượn: Chi tiết
>> Ấn phẩm không phục vụ <<
Các mục từ truy cập