Dữ liệu biên mục
Lê Mậu Hãn
Đại cương lịch sử Việt Nam. Tập III: 1945 - 2000/ Lê Mậu Hãn, Trần Bá Đệ, Nguyễn Văn Thư. - Tái bản lần thứ sáu. - H.: Giáo dục, 2003
        343tr.: minh họa; 24cm
        tr.336-340
        1. Việt Nam -- Lịch sử -- 1945 - 2000 -- Giáo trình . I. Trần Bá Đệ. II. Nguyễn Văn Thư.

Chỉ số phân loại DDC : 959.70407
Số định danh : 959.70407 L433 M27

Dữ liệu xếp giá   Chi tiết
ĐHSG: TKV [ Rỗi ]  Sơ đồ
TKV05001281-93, TKV05013227-30, TKV05013364, TKV05014492-4, TKV05014771
  • Số bản: 22
  • Số bản rỗi: 21 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
  • Thông tin cho mượn: Chi tiết
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày Lịch
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn