Dữ liệu biên mục

Goleman, Daniel
Trí tuệ xúc cảm : Lý giải tại sao người kém thông minh lại thành công hơn những người thông minh / Daniel Goleman ; Nguyễn Kiến Giang dịch. - Tái bản lần thứ 3. - Hà Nội : Lao động - xã hội, 2017
        415 tr. ; 21 cm
        Ngành Giáo dục Mầm non
        1. Trí tuệ xúc cảm. I. Nguyễn, Kiến Giang, (d.). II. Nhan đề

Chỉ số phân loại DDC : 152.4
Số định danh : 152.4 G625

Dữ liệu xếp giá   Chi tiết
ĐHSG: CS2LH [ Rỗi ]  Sơ đồ
CS2LH17010623-6
  • Số bản: 4
  • Số bản rỗi: 4 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
  • Thông tin cho mượn: Chi tiết
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày Lịch
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn