Dữ liệu biên mục

Giáo trình giáo dục quốc phòng - an ninh : Dùng cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng . Tập 1/ Đào Huy Hiệp,... [và nh. ng. khác]. - Tái bản lần thứ năm, có sửa chữa và bổ sung. - Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2013
        227 tr. ; 24 cm
        Tr. 225-226
        1. Giáo dục quốc phòng -- Việt Nam -- Giáo trình. I. Đào, Huy Hiệp. II. Nhan đề

Chỉ số phân loại DDC : 355.009597
Số định danh : 355.009597 G433

Dữ liệu xếp giá   Chi tiết
ĐHSG: GT     Sơ đồ
GT13050733-62
  • Số bản: 30
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
  • Thông tin cho mượn: Chi tiết
>> Ấn phẩm không phục vụ <<
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn