trang chủ

Giới thiệu

Trung tâm Học liệu trường Đại học Sài Gòn được thành lập trên cơ sở hợp nhất hai đơn vị Thư viện trường và Trung tâm Hỗ trợ học tập (KLF) theo quyết định số 273/QĐ-TCCT ngày 09 tháng 06 năm 2006 của Hiệu trưởng trường Đại học Sài Gòn.
Chức năng:
- Đáp ứng nhu cầu tìm kiếm và khai thác thông tin của giảng viên, sinh viên trường Đại học Sài Gòn.
- Tổ chức môi trường học tập, nghiên cứu hiện đại và thân thiện cho toàn thể giảng viên và sinh viên trong trường.
Nhiệm vụ:
- Quản lý và vận hành Trung tâm theo hướng tin học hóa và tự động hóa, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến và công nghệ thông tin vào công tác thư viện.
- Bổ sung, xử lý, sắp xếp và đưa vào phục vụ các loại tài liệu tham khảo, giáo trình, tạp chí, báo, ... nhằm đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học trong trường.