Kết quả tìm kiếm

Tìm thấy: 200 ấn phẩm.
2. Generational selling tactics that work :Quick and dirty secrets for selling to any age group /Cam Marston . - Hoboken, New Jersey :John Wiley & Sons, Inc.,2011 . - xiii, 241p. :ill ;24 cm
Số phân loại: 658.85M374
Số phân loại: 332.63G984
4. Leading through language :Choosing words that influence and inspire /Bart Egnal . - Hoboken, New Jersey :Wiley,2016 . - xxv, 226p. ;24 cm
Số phân loại: 658.45E317
Số phân loại: 495.9227H678 C22
Số phân loại: 658.301B756
8. 300 năm - Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh =Sai Gon - Ho Chi Minh city . - Hà Nội :Văn hóa Thông tin,1998 . - 172 tr. Ảnh màu minh họa ;24 cm
Số phân loại: 959.779B111
9. Tuyển tập tác phẩm /Yasunari Kawabata . - Tái bản lần thứ 6 . - Hà Nội :Lao động,2013 . - 1116 tr. ;24 cm
Số phân loại: 895.6Y29
10. Nguyễn Du /Vũ Tiến Quỳnh biên soạn . - Tái bản cỏ sửa chữa bổ sung . - Tp.HCM :Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh,1997 . - 327 tr. ;19cm
Số phân loại: 895.922092N573
Số bản ghi trên trang: Tổng biểu ghi: 200
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11