V/v mở lớp tập huấn sử dụng Trung tâm Học liệu

 

THÔNG BÁO

(Về việc mở lớp tập huấn sử dụng Trung tâm Học liệu dành cho sinh viên năm I theo nhóm/lớp)           

Từ ngày 26/9/2016 – 4/11/2016, TTHL sẽ mở lớp hướng dẫn sử dụng Trung tâm cho sinh viên năm I đã đăng ký làm thành viên theo nhóm/lớp.

Sinh viên năm I đã đăng ký làm thành viên phải tham gia lớp Hướng dẫn sử dụng Trung tâm Học liệu, mới được cấp quyền sử dụng TTHL

TTHL sẽ không giải quyết cho những trường hợp đăng ký sau thời gian thông báo trên.

       

                                                                                                          GIÁM ĐỐC TTHL