Ấn phẩm mới

 • Tên sách: Quản trị chiến lược
  Tác giả: Lê, Thế Giới
  Nhà xuất bản: Lao động-Xã hội
  Năm xuất bản: 2013
  Số trang: 581 tr.
  Tên sách: Giáo trình kinh tế lượng
  Tác giả: Nguyễn, Quang Dong
  Nhà xuất bản: Kinh tế Quốc dân
  Năm xuất bản: 2013
  Số trang: 793 tr.
  Tên sách: "Phá rào" trong kinh tế vào đêm trước Đổi mới
  Tác giả: Đặng, Phong
  Nhà xuất bản: Tri thức
  Năm xuất bản: 2017
  Số trang: 530 tr.
  Tên sách: Giáo trình ngân hàng thương mại
  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh
  Năm xuất bản: 2018
  Số trang: 380 tr.
  Tên sách: Quản trị ngân hàng thương mại
  Tác giả: Trương, Quang Thông
  Nhà xuất bản: Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh
  Năm xuất bản: 2012
  Số trang: 311 tr.
  Tên sách: Giáo trình thẩm định tín dụng
  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh
  Năm xuất bản: 2013
  Số trang: 259 tr.
  Tên sách: Kế toán chi phí
  Tác giả: Đoàn, Ngọc Quế
  Nhà xuất bản: Kinh tế TP.HCM
  Năm xuất bản: 2015
  Số trang: 307 tr.
  Tên sách: Nghiệp vụ ngân hàng hiện đại
  Tác giả: Nguyễn, Minh Kiều
  Nhà xuất bản: Lao động xã hội
  Năm xuất bản: 2012
  Số trang: 1504 tr.
  Tên sách: Kinh tế học vi mô
  Tác giả: Pindyck, Robert S
  Nhà xuất bản: Kinh tế TP. HCM
  Năm xuất bản: 2015
  Số trang: 748 tr.
  Tên sách: Giáo trình Cơ sở trí tuệ nhân tạo : SbGiáo trình : Mã số GT : GT2017 - 07
  Tác giả: Huỳnh, Minh Trí
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Sài Gòn
  Năm xuất bản: 2018
  Số trang: 128, [9] tr.