Ấn phẩm mới

 • Tên sách: Điện tử thông tin
  Tác giả: Phạm, Hồng Liên
  Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
  Năm xuất bản: 2013
  Số trang: 234 tr.
  Tên sách: Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C
  Tác giả: Đặng, Thành Tín
  Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
  Năm xuất bản: 2015
  Số trang: 732 tr.
  Tên sách: Trường điện từ
  Tác giả: Ngô, Nhật Ảnh
  Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
  Năm xuất bản: 2015
  Số trang: 362 tr.
  Tên sách: Bài tập trường điện từ
  Tác giả: Ngô, Nhật Ảnh
  Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
  Năm xuất bản: 2016
  Số trang: 239 tr.
  Tên sách: Bài tập điều khiển tự động
  Tác giả: Nguyễn, Thị Phương Hà
  Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
  Năm xuất bản: 2016
  Số trang: 268 tr.
  Tên sách: Hệ thống viễn thông
  Tác giả: Vũ, Đình Thành
  Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
  Năm xuất bản: 2011
  Số trang: 173 tr.
  Tên sách: Mạch điện II
  Tác giả: Phạm, Thị Cư
  Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
  Năm xuất bản: 2016
  Số trang: 294 tr.
  Tên sách: Mạch điện I
  Tác giả: Phạm, Thị Cư
  Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
  Năm xuất bản: 2016
  Số trang: 387 tr.
  Tên sách: Lý thuyết cơ sở kỹ thuật siêu cao tần
  Tác giả: Vũ, Đình Thành
  Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
  Năm xuất bản: 2017
  Số trang: 175 tr.
  Tên sách: Truyền số liệu và mạng thông tin số
  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
  Năm xuất bản: 2011
  Số trang: 490 tr.